Development Projects


Text- och bildprojekt. 50 collage, 2006.

SIDA ger Minor Field Studies-stipendier för fältarbete och uppsatsrapportering och studenter från alla Sveriges högskolor kan söka det. En hel del bra har uträttats men hjälp får lätt en kränkande skugga. Jag har frågat mig: hur vore det om indiska studenter kom till Sverige för att gräva i våra misslyckanden? Som svar på det har jag utgått från uppsatslistan för Indien och gjort parafraser. Jag har översatt titlarna som rör Indien så att de istället hänför sig till svenska förhållanden. Jag har hittat på indiska namn åt uppsatsförfattarna.
Den lista jag utgått från finns på http://www.mfs.nu

Utställningar: Galleri Syster i Luleå.

Development projects 50 uppsatser

Assessment of a tank irrigation system in Tamil Nadu, India.
Lars Axelsson
Johan Sabel
Tillämpningar av tankbevattning i Skåne, Sverige
Lakshman Agarwal
Yashovarman Satin

Development projects: complexities and conflicts
Maria Lindström, Mila Hamberg
Utvecklingsprojekt: svårigheter och konflikter
Marisa Lavanya
Abhilasha Himani

Communication structure and information distribution in an Indian NGO network – A case study of the YRSHR-network
Anna Berggren
Kommunikationsstruktur och informationsdistribution i ett svenskt hjälporganisationsnätverk – En fallstudie av Lutherhjälpens nätverk
Avantika Bertajm

Social support – a study of women in prostitution
Henrik Öhgren, Karin Dahlborg
Samhällsstöd – en studie av prostituerade kvinnor
Harishankar Omesh
Parvati Ghandi

Occurence of mastitis in dairy buffaloes under different milking management systems in Sanghi district, India
Caroline Boije Helena Nimmervoll
Förekomsten av pedofili inom olika kyrkosamfund i Västsverige
Chitralekha Buhpathi
Abhilasha Nallamothu

Indian women´s sexual and reproductive health. A qualitative study of women´s empowerment in the fight agianst HIV/AIDS.
Lisa Dalmyr, Annica Markström
Svenska kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. En kvalitativ studie av kvinnors möjligheter i kampen mot HIV/AIDS
Lalita Daryapurkar
Anandita Murthy

A SUCCESSFUL SECESSION ?THE STRUGGLE FOR A SEPARATE STATE OF UTTARANCHAL
Elin Davidsson
En framgångsrik utveckling? Kampen för ett separat Sameland
Eleni Dhawan

Softbrains on the Queen of Hills; A field study of the attempt to promote IT-industry in Himachal Pradesh, India
Robin Douhan
Mjukhjärnor i Norrlandsfjällen; En fältstudie om försöket att stödja IT-industrin i Lappland
Rajiv Duranjaya

SITA – Women Empowerment through Information Technology
Malin Lingefelt, Ulrika Emtervall
Kvinnors frigörelse genom hjälp från kvinnojourer
Mallika Lakhani
Priyanka Emankumar

Watershed Development Project, An Impact and Assessment Study
Ulrick Engerström, Michael Norrlöf
Vattendelningsutvecklingsprojekt, En studie om påverkan och en utvärdering
Utkarsh Eswarapu
Mithil Nehru

Effects of dyeing and bleaching industries on the area around the Orathupalayam Dam in Southern India
Kristina Furn Jenny Hultgren
Effekter av katastrofen vid Teckomatorp i södra Sverige
Kasturi Girish
Bindiya Harbir

Development – sacrificing for the greater good of the nation? A case study about views on development in relation to the Sardar Sarovar dam on River Narmada in India.
Carolina Hansson, Martin Westlund
Utveckling – uppoffringar för nationens bästa. En fältstudie om synen på utveckling i relation till uppdämningen av Luleå älv, Sverige
Chandani Himanshu
Narain Vittal

In a Foreign Mirror – Social Treatment of People Living with HIV/AIDS
Frida Lygnegård
I en främmande spegel – Samhällets behandling av människor som lever med HIV/AIDS
Sanyogita Labhsha

Wastewater Use in Agriculture in Andhra Pradesh, India. An evaluation of irrigation water quality in reference to associated health risks and agricultural suitability Charlotta Hofstedt
Avloppsvattenanvändning i jordbruket i Östergötland, Sverige. En utvärdering av bevattningsvattenskvaliten i relation till hälsorisker och lämplighet
Chitrangda Haryadi

Wastewater Treatment with Spirulina Algae – Pilot Plant
Nina Hynynen Sara Larsson
Avloppsvattenbehandling med Spirulinaalgen
Nadini Hedlund
Sarmistha Lokhande

Molecular studies of mating behaviour in Indian Skeletonema using AFLP
Lovisa Jansson
Molekulära studier av parningsbeteende av svenska skeletonema vid användning av AFLP
Lavali Jaisimha

Two ideologies, two strategies, one goal. New challenges within the women?s movement in Kerala, a state in south India
Mina Jhowry
Två ideologier, två strategier, ett mål. Nya utmaningar inom kvinnorörelsen i Bohuslän, ett landskap i södra Sverige
Mahita Johansson

Orsaker till barnarbete En analys av det fattiga hushållets beslutsfattande
Martin Kihlström, Jonas Nyqvist
Reasons to unfinished school studies. Analysis of the poor household.
Narain Konkipudi
Janak Nachik

A Conveyed Consensus – How Corporate Social Responsibility is perceived by H&M and IKEA suppliers in India
Susanne Kozak
Överförd konsensus – Hur korporativt samhälleligt ansvar upplevs av Mac Donalds och Cocacola i Sverige
Suresh Kumar

Schizophrenia in Tamil Nadu, India
Ulrika Kullberg
Schizofreni i Skåne, Sverige
Priyanka Koritala

Is growth enough for poverty reduction?- A comparative study of pro-poor growth in 15 Indian states
Martin Larnemark, Ragnar Olofsson
Är tillväxt nog för att reducera sociala klyftor? En jämförande studie av 15 svenska landskap
Narain Luthria, Rikbal Amaram

Panchayats, Power for the Poor?
Fredrik Larsson, Sara Öberg
Fackföreningar, makt för de fattiga?
Ekaveer Lolaksi
Sarmistha Omarjeet

Educational policies serving the poor: a case study of students? Performance in Indian hostels
Rut Lindén
Utbildningsstrategier som hjälper de fattiga: En fallstudie av studenters arbete i svenska hjälpceneter
Rati Lalit

Future and Development – voices from people in Assi, Varanasi, India
Jenny Åhfeldt
Framtid och utveckling – röster från människor vid Järntorget, Göteborg, Sverige
Bindiya Amarnath

Muslim Perception of and Participation in the Hindu Festival of Holi
Thomas Ljung
Muslimers uppfattning av och deltagande i det svenska julfirandet
Tilak Lalji

Water Resources Availability, Demand and Sustainable Management in Dehradun, India
Resurstillgänglighet, efterfrågan och hållbar ledning i Kiruna, Sverige
Sigrid Ljungman Helena Mårtensson
Sarasvati Lalitesh
Abhilasha Mangalampally

The salinity situation of shallow groundwater in a coastal aquifer Kerala, South West India
David McInerney Staffan Molin
Algblomstringssituationen kring Gotlands stränder, Sydöstra Sverige
Balavan Macharla
Sarang Mallya

Why Adopt? Indian Adoptive Parents’ Wish for a Child
Katarina Nilsson
Varför adoption? Svenska adoptivföräldrars önskan om ett barn
Sakuntala Nailadi

Self-realisation in Jaina Philosophy – An Analysis of the Concept of Meditation and Yoga in Theory and Practice.
Malin Nilsson
Självförverkligenande i Birgittinerfilosofin – En analys av bönekonceptet och kroppsövningar i teori och praktik
Mallika Nailadi

THE PARADOX OF MODERNITY, A study of girl discrimination in urban Punjab, India
Marie Nilsson
Modernitetens paradox, en studie av diskriminering av flickor i urbana Södermanland, Sverige
Anushree Nailadi

Hindrances and Possibilities for Handicapped Children in India
Ida Nissle
Hinder och möjligheter för handikappade barn i Sverige
Indira Nilufar

A study of groundwater contamination by chromium at Ludhiana, India
Katja Nylén
En studie av nitratföroreningar i grundvattnet, i Värmland, Sverige
Padmaja Nayyar

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM AND LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN KARNATAKA, INDIA
Matilda Palm
Ren utvecklingsmekanism och hållbar lokal utveckling i Dalarna, Sverige
Malavika Parmar

Women as Saviours of nature: Clashes between Myths and Reality
Helena Persson
Kvinnor som räddare av naturens värden: Krockar mellan myter och verkligheten
Abhilasha Patel

Social mobilization and child work : with a case study of some companies and NGOs in Delhi. Report from a Minor Field Study in Delhi, India
Rafaela Persson
Social rörlighet och oavslutad skolgång: med en fallstudie av några företag och hjälporganisationer i Stockholm. En rapport från en mindre fältstudie i Stockholm, Sverige
Sakuntala Patel

At the heart of violence lies the abuse of power in the maintenance or creation of inequality
Karin Petersson
I våldets hjärta finns maktmissbruk bildat av bibehållandet eller skapandet av ojämlikhet
Parvati Pussika

Women in the Panchayats -A Study of gender Structures and the Impact of the 73rd Amendment to the Indian Constitution
Johan Redlund
Kvinnor i den svenska sjukvården. En studie av könsstrukturer och om effekterna av arbetsskyddslagen
Yashovarman Randeep

Land Use Efficiency for C sequestration versus Fossil Fuel Substitution through Bioenergy. A Case Study from South India.
Johan Rootzén
Landanvändningseffektivitet kontra utbytet av fossila bränslen mot bioenergi. En fallstudie från mellersta Sverige.
Yashovarman Roopak

Child Servitude in India
Mishka Saffar
Pedofili i Sverige
Mikael Svedberg

Agents to reduce the educational gender gap – The driving forces of becoming a female teacher in primary education in Andhra Pradesh, India
Karin Schollin
Medel för att reducera utbildningsgapet – De drivande krafterna till att bli en kvinnlig professor i teknologi i Östergötland, Sverige
Parvati Sarasvan

MFS Report Country India
Ulrika Sparre
MFS-rapport land Sverige
Priyanka Sanjukta

Local Cooperation in Water Management, A Minor Field Study from South India
Camilla Ståhlberg
Lokalt samarbete inom vattenhushållning, En mindre fältstudie från södra Sverige
Chameli Surendar

Local Perspectives on Participation, A Minor Field Study from South India
Emma Sundman
Den lokala synen på deltagande, En mindre fältstudie från södra Sverige
Emani Surapanani

Repetitive Stability of Indian Muslim Identity, An Account from the Majority/Minority Nexus
Ted Svensson
Den repetitiva stabiliteten av svenska samers identitet, en uppskattning av ett Majoritets/Minorites nexus
Tej Swagato

Environmental politics in India – a case study of air pollution policy in Delhi
Anna Telestam
Miljöpolitik i Sverige – En fältstudie om luftföroreningsåtgärder i Stockholm
Avantika Tirumalai

Fertility as a disease? Family planning policies in India and research on immunocontraceptives.
Fredrik Tempé
Infertilitet en sjukdom? Familjebildning i Sverige och forskning om fertilitetspreparat
Ekaveer Tatat

Cultural Mongrels – a collaboration across the borders
Ida Wanler Filipsson
Kulturella korsningar – ett samarbete över gränserna
Indira Vellore Eswarapu

Big and small narratives and the Dalits – how do narratives help or hinder the Dalits?
Magdalena Dziurlikowska
Små och stora berättelser och de lägsta klasserna – hur narrativer hjälper eller hindrar de lägsta klasserna
Manorama Darisipudi

Cross Cultural Cooperation – a Field Study about India and Sweden
Eva Söderlind
Tvärkulturellt samarbete – En fältstudie om Indien och Sverige
Ekavali Shamsher

Ecotoxicological evaluation of treated industrial wastewater in south India
Cecilia de Pedro Haglund
Inventering av förorenad mark på LKABs industriområden i Kiruna, norra Sverige
Chitragandha Pradip Huggahalli

Fluoride contaminated groundwater in Palakkad and Alappuzha Districts of Kerala, South India; chemical characteristics and mechanisms of mobilisation
Elin Cederlund
Topografins inverkan på grundvattennivå och markvattenhalt i Småländska skogsområden, södra Sverige
Ela Devi Chitrangda

Gender in Exile – A Field Study on Gender Equality in Tibetan Society
Gustav Enquist
Gender i exil – En fältstudie om jämställdheten i ett österbottniskt samhälle
Girish Eknath

Irrigation with wastewater in Andhra Pradesh, India, a water balance evaluation along Peerzadiguda canal
Julia Hytteborn
Olika metoder och tekniska hjälpmedel för att bestämma bevattningstidpunkt i Blekinge
Jaladhija Hattangady

Machine-Milking Techniques for Indian Murrah Buffaloes, the Milking Ability at Different Vacuum Levels
Olof Friberg
Maskinmjölkningstekniker för skotsk höglandsboskap, mjölkningsprestanda på olika vaccumnivåer
Omar Govindraj

The effect of drinking water allowance and use of water sprinklers on milk production and behaviour in Murrah buffaloes
Maria Svanfelt
Vattenjärnhaltens betydelse för mjölkkors hälsa och produktion
Marisa Sujeev